Terma Penggunaan

SYARAT PENGGUNAAN

Dengan menggunakan laman web ini, anda mengakui bahawa anda bersetuju terhadap syarat-syarat penggunaan berikut tanpa sebarang batasan atau kelayakan. Sila baca syarat-syarat ini dengan teliti sebelum menggunakan laman web ini. Syarat-syarat ini mungkin disemak dari masa ke semasa sekiranya perlu. Anda terikat dengan mana-mana semakan dan oleh itu harus melawat ke halaman ini dari masa ke semasa untuk menyemak kondisi terkini yang anda perlu ikuti.

PENAFIAN

Setakat yang dibenarkan sepenuhnya menurut undang-undang yang digunapakai: (1) bahan-bahan di laman web ini disediakan “sebagaimana adanya” dan tanpa sebarang jaminan sama ada dinyatakan secara tersurat atau tersirat dan Private Pension Administrator Malaysia (PPA) menafikan semua waranti, dinyatakan atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu; (2) PPA tidak menjamin bahawa laman web atau fungsi yang terkandung dalam bahan tersebut tidak terganggu atau bebas dari kesilapan, di mana kesilapan itu akan diperbetulkan, atau laman web ini atau pelayan yang menyediakannya adalah bebas dari virus atau komponen lain yang berbahaya; dan (3) PPA tidak menjamin atau membuat apa-apa representasi mengenai penggunaan atau hasil penggunaan bahan-bahan di laman web ini dari segi ketepatan, ketepatan, kebolehpercayaan, atau sebaliknya. Setiap maklumat dan perincian yang terkandung di dalam ini tidak semestinya bertujuan untuk menjadi penerangan lengkap mengenai semua syarat, pengecualian dan keadaan yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan, tetapi disediakan semata-mata untuk tujuan informasi umum.

Semua pengguna laman web PPA ini dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat profesional dari Penyedia PRS sebelum membuat keputusan mengenai sebarang transaksi PRS.

Laman web ini mungkin dikaitkan dengan laman web lain yang tidak dikendalikan oleh PPA. PPA tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan, kandungan atau ketepatan mana-mana laman web luar dan tidak membuat sebarang jaminan, nyata atau tersirat, berkenaan dengan penggunaan mana-mana pautan luar. Kemasukan mana-mana pautan ke laman web tersebut tidak menyiratkan kelulusan atau pengesahan oleh PPA laman web atau kandungannya. Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda mengakses laman web tersebut dengan risiko anda sendiri.

PEMBATASAN LIABILITI

Walaupun PPA menggunakan usaha yang sepatutnya untuk memasukkan maklumat yang tepat dan terkini di laman web ini, kesalahan atau ketinggalan kadangkala berlaku. Setakat yang dibenarkan sepenuhnya menurut undang-undang yang digunapakai, PPA tidak membuat sebarang jaminan atau representasi mengenai ketepatan kandungan laman web ini dan dalam apa jua keadaan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada kecuaian, seandainya PPA atau mana-mana pihak yang terlibat dalam membina, membuat, atau menyampaikan laman web itu bertanggungjawab kepada anda untuk apa-apa kerosakan langsung, sampingan, berbangkit, tidak langsung, atau punitif yang disebabkan oleh penggunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, bahan-bahan di laman web ini.

PPA juga tidak bertanggungjawab, dan tidak akan bertanggungjawab terhadap, apa-apa ganti rugi kepada, atau virus yang mungkin menjangkiti, peralatan komputer anda atau harta lain akibat anda mengakses, menggunakan, atau melayari laman web ini atau memuat turun mana-mana Bahan, data, teks, imej, video, atau audio dari laman web ini.

SEKATAN PENGGUNAAN BAHAN

Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh PPA. Kecuali dinyatakan sebaliknya dengan jelas oleh PPA, tiada bahan dari laman web ini atau mana-mana laman web yang dimiliki, dikendalikan, dilesenkan atau dikendalikan oleh PPA boleh disalin, diterbitkan, diubahsuai, disimpan dalam sistem pengambilan, digunakan untuk membuat karya terbitan, dimuatnaik, diposkan , dihantar (dengan apa-apa bentuk atau dengan apa-apa cara), diedarkan atau digunakan dengan cara lain untuk tujuan awam atau komersil. Anda tidak boleh mengedarkan, mengubahsuai, menghantar, menggunakan semula, membuat semula, atau menggunakan kandungan laman web ini, untuk tujuan awam atau komersial, termasuk teks, imej, audio, dan video, tanpa kebenaran bertulis PPA.

PPA tidak menjamin atau mewakili sekiranya penggunaan bahan-bahan yang ditampilkan di laman web ini tidak akan melanggar hak pihak ketiga.

ISU BIDANG KUASA

Melainkan jika dinyatakan secara nyata di sini, PPA tidak membuat representasi bahawa bahan-bahan di laman web ini adalah sesuai atau boleh untuk digunakan di mana-mana lokasi. Mereka yang memilih untuk mengakses ke laman web ini berbuat demikian adalah atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang yang dikenakan.

PEMILIKAN MAKLUMAT

Sebarang maklumat, selain daripada data atau maklumat peribadi, yang anda hantar kepada PPA melalui laman web ini, melalui mel elektronik atau selainnya, termasuklah data, pertanyaan, komen, atau cadangan akan dianggap sebagai tidak sulit dan bukan pemilikan dan akan menjadi hak milik PPA. Maklumat sedemikian, selain daripada data atau maklumat peribadi mungkin digunakan untuk sebarang tujuan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, produksi semula, pendengaran, penzahiran, transmisi, penerbitan, penyiaran, dan siaran. PPA bebas menggunakan sebarang idea, konsep, pengetahuan, atau teknik yang terkandung dalam mana-mana komunikasi yang anda hantar kepada PPA melalui laman web ini atau dengan apa-apa cara lain untuk tujuan apa pun, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, membangunkan dan memasarkan produk menggunakan maklumat tersebut. Anda mengetepikan semua hak yang mungkin anda perolehi dalam apa-apa maklumat (selain daripada data peribadi) yang anda hantarkan kepada PPA melalui laman web ini atau sebaliknya, untuk keperluan seksyen dalam syarat-syarat ini.

HARTA INTELEK

Semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama dagangan, logo dan ikon adalah hak milik PPA. Selain daripada yang dinyatakan dalam syarat-syarat ini dan kecuali yang dibenarkan oleh undang-undang yang diguna pakai, tiada apa yang terkandung di dalam laman web itu boleh ditafsirkan sebagai pemberian, secara implikasi, estoppel, atau sebaliknya, sebarang lesen atau hak untuk menggunakan mana-mana harta intelek PPA termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa tanda dagangan atau logo yang dipaparkan di laman web ini tanpa kebenaran bertulis daripada PPA. Penggunaan tanda dagangan dan logo yang dipaparkan di laman web ini, atau mana-mana kandungan lain di laman web ini, kecuali yang diperuntukkan di sini, adalah dilarang sama sekali.

LESEN PERISIAN

Setakat di mana apa-apa perisian yang disediakan atau diberikan kepada anda di laman web ini, PPA hanya memberi anda lesen yang tidak eksklusif, terbatas dan peribadi untuk memuat turun dan menggunakan perisian untuk kegunaan sendiri, dan tujuan bukan komersial sahaja. Tiada hak lain untuk perisian yang diberikan. Semua hak termasuk hak harta intelek dalam perisian tetap menjadi hak milik PPA atau pemberi lesen yang releven atau pemilik perisian dan, kecuali yang dibenarkan oleh undang-undang, anda tidak boleh mengubah kejuruteraan, menyusun semula, mengubah atau mengganggu perisian tersebut.

PERINGATAN KESELAMATAN

Di PPA, kami mengambil keselamatan dan kerahsiaan pengguna kami dengan serius. Walaupun terdapat risiko yang mungkin berlaku dalam menjalankan perniagaan melalui media awam seperti Internet, kami telah melaksanakan langkah-langkah untuk mengurangkan risiko ini. Untuk melindungi dan melindungi privasi anda, laman yang selamat menggunakan teknik keselamatan yang canggih, di mana melalui Microsoft Internet Explorer versi 9.0 atau ke atas, Mozilla Firefox versi 22.0 dan ke atas.

KETIDAKKONSISTENAN DALAM PERKATAAN

Sekiranya ada kekaburan atau ketidakkonsistenan antara versi bahasa inggeris dan bahasa tempatan dalam syarat-syarat ini, versi bahasa inggeris akan diguna pakai.

UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA YANG MENTADBIR

Syarat-syarat ini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan pihak-pihak yang bersetuju untuk mengemukakan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.