Penyataan Privasi

Penyataan Prinsip Privasi Data PPA

PPA menghargai kepercayaan dan keyakinan yang diberikan kepada kami oleh ahli kami untuk mengendalikan maklumat peribadi dan akaun mereka secara rahsia dan selamat. Ahli PPA mengharapkan kami untuk mengekalkan maklumat mereka dengan tepat, dilindungi daripada manipulasi dan kesilapan, selamat daripada kecurian, dan bebas daripada pendedahan yang tidak wajar.

Dalam menangani masalah privasi dan keselamatan data, selain mematuhi undang-undang dan peraturan privasi yang berkenaan, PPA hendaklah mematuhi prinsip-prinsip ini:

  • Kenali kepentingan privasi dan keselamatan data kepada ahli kami;
  • Hadkan perkongsian maklumat peribadi anggota dengan pihak ketiga kepada keadaan yang perlu untuk mentadbir akaun ahli, meningkatkan perkhidmatan anggota, mempromosikan aktiviti pemasaran yang sah, atau sebaliknya mengikut undang-undang dan amalan industri standard yang berkenaan;
  • Apabila maklumat peribadi ahli dikongsi dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran, setakat yang diperlukan oleh undang-undang yang terpakai, ahli harus diberi peluang untuk menyekat perkongsian maklumat tersebut, atau persetujuan ahli harus diperoleh sebelum perkongsian maklumat peribadi tersebut;
  • Masuk ke dalam perjanjian, seperti yang diperlukan oleh pelbagai undang-undang dan peraturan, dan selaras dengan amalan perniagaan yang baik, dengan pihak ketiga (sama ada gabungan atau tidak bersekutu) menerima maklumat peribadi anggota daripada PPA, termasuk maklumat peribadi bukan awam dan maklumat kesihatan yang dilindungi, dengan mengambil kira pihak ketiga akan mengendalikan maklumat itu dengan cara yang selaras dengan dasar PPA, undang-undang yang terpakai, dan amalan industri;
  • Apabila memindahkan data ahli secara rentas sempadan, menganalisis aliran data untuk memastikan pematuhan dengan undang-undang yang terpakai kepada sekatan aliran data rentas sempadan;
  • Mematuhi undang-undang yang berkenaan, termasuk undang-undang Jangan Telefon dan Jangan Spam ketika menjalankan perniagaan melalui Internet, pemasaran e-mel, pemasaran telemarketing, pemasaran mel secara langsung dan undang-undang mengenai mengenal pasti nombor;
  • Menubuhkan prosedur dan perlindungan selaras dengan undang-undang dan dasar PPA yang terpakai untuk melindungi keselamatan, kerahsiaan dan integriti maklumat ahli.

PPA mengiktiraf tanggungjawabnya berhubung dengan pengumpulan, pemegangan, pemprosesan atau penggunaan data peribadi. Ahli boleh memilih untuk tidak memberikan kami data peribadi yang diminta, tetapi kegagalan berbuat demikian boleh menghalang keupayaan kami untuk melakukan perniagaan dengan anda.

Dari semasa ke semasa PPA boleh menggunakan maklumat peribadi ahli untuk tujuan yang berhubungan dengan perniagaan kami dengan ahli termasuk, tetapi tidak terhad kepada, untuk tujuan memproses permohonan anda dan pentadbiran lain yang berkaitan dengan akaun PPA anda, sebarang polisi yang dikeluarkan oleh PPA, untuk tujuan dalaman PPA, untuk mengurus dan mempromosikan aktiviti perniagaan PPA, untuk memenuhi keperluan yang dikenakan oleh undang-undang dan untuk tujuan pemasaran dan promosi.

Sehubungan dengan tujuan ini, data peribadi boleh dibuat di dalam syarikat tempatan dan gabungan dan kepada mana-mana ejen, kontraktor atau pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pentadbiran atau perkhidmatan lain kepada PPA atau mana-mana ahli PPA.

PRIVATE PENSION ADMINISTRATOR MALAYSIA [Registration No. 201201023964 (1008454-W)]

Level 13A, Bangunan Tierra Crest,
Jalan SS 6/3, 47301 Petaling Jaya,
Selangor.

Tel: 1300-131-772

E-mail: AskPPA@ppa.my